W 2015 roku rozpoczęliśmy prężnie rozwijającą się działalność związaną z gospodarką odpadami, otrzymaliśmy „zezwolenie na przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach” wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, które w 2016 roku zostało rozszerzone o kolejne kody.

Lp Data wydania decyzji Rodzaj decyzji Znak decyzji Organ który wydał decyzję Termin obowiązywania decyzji
1 27/07/2015 zezwolenie na przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach WOŚ.II.7244.4.2015.WR Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego bezterminowo

27/07/2025

2 04/10/2016 zezwolenie na przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach WOŚ.II.7244.5.2016.WR (zmieniająca) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego bezterminowo

27/07/2025

3 30/12/2016 zezwolenie na przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach WOŚ.II.7244.6.2016.WR (zmieniająca) Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego bezterminowo

27/07/2025

KODY PRZYJMOWANYCH ODPADÓW

ex01 01 02
01 04 08
01 04 09
ex02 01 01
ex02 03 01
ex10 01 01
ex10 01 02

10 01 03
ex10 01 17
ex10 01 80
ex10 01 82
10 05 80
10 06 80
10 09 03

10 09 06
10 09 08
10 09 10
10 09 12
10 10 06
10 10 08
ex17 01 03

10 10 10
10 12 01
10 12 03
10 12 06
10 12 08
17 01 01
17 01 02

ex17 01 07
ex17 01 81
17 05 04
ex17 05 06
17 05 08
ex19 12 09
20 02 02

ex01 01 02 ex10 01 01 ex10 01 82 10 09 08 10 10 10 17 01 01 17 05 04
01 04 08 ex10 01 02 10 05 80 10 09 10 10 12 01 17 01 02 ex17 05 06
01 04 09 10 01 03 10 06 80 10 09 12 10 12 03 ex17 01 03 17 05 08
ex02 01 01 ex10 01 17 10 09 03 10 10 06 10 12 06 ex17 01 07 ex19 12 09
ex02 03 01 ex10 01 80 10 09 06 10 10 08 10 12 08 ex17 01 81 20 02 02

WYROBISKO MOSTY to ogromny potencjał rozwojowy– powierzchnia terenu do zagospodarowania wynosi ok. 40,00 ha